Algemene Voorwaarden 

Artikel 1: identiteit van de onderneming

Naam: De Drie Graefjes

Vestigingsadres: Rokin 130, 1012 LD Amsterdam

Telefoonnummer: 020-6274761

E-mailadres: office@dedriegraefjes.nl

KvK Amsterdam: 59602066

BTW nummer: NL853564280B01

 

Artikel 2: toepasselijkheid

1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elke tot stand gekomen overeenkomst op afstand tussen De Drie Graefjes en consument.

2. Voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, wordt de tekst van deze algemene voorwaarden per elektronische weg aan de consument ter beschikking gesteld tijdens het verkoopproces op de website https://www.dedriegraefjes.nl.

 

Artikel 3: aanbod

1. Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden producten. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van het aanbod door de consument mogelijk te maken. De afbeeldingen op de productpagina’s zijn een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden producten, diensten en/of digitale inhoud. Kennelijke vergissingen of kennelijke fouten in het aanbod binden De Drie Graefjes niet.

2. Elk aanbod bevat zodanige informatie, dat voor de consument duidelijk is wat de rechten en verplichtingen zijn, die aan de aanvaarding van het aanbod zijn verbonden.

 

Artikel 4: overeenkomst

1. De overeenkomst komt tot stand op het moment van aanvaarding door de consument van het aanbod en het voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden.

2. De Drie Graefjes bevestigt de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod via de elektronische weg.

3. De Drie Graefjes treft passende technische en organisatorische maatregelen ter beveiliging van de elektronische overdracht van gegevens en zorgt voor een veilige webomgeving.

 

Artikel 5: herroepingsrecht

1. De consument kan tot minimaal twee dagen voor de afgesproken afhaaldatum de bestelling omzetten in een tegoedbon ter waarde van de overeengekomen bestelling. Het overeengekomen bedrag kan in geen geval worden geretourneerd.

2. Wanneer de consument vanwege onverhoopte gebeurtenissen niet aanwezig kan zijn op de afgesproken afhaaldatum, wordt de overeengekomen bestelling omgezet in een tegoedbon ter waarde van de overeengekomen bestelling. Het overeengekomen bedrag kan in geen geval worden geretourneerd.

 

Artikel 6: uitoefening van het herroepingsrecht door de consument en kosten daarvan

1. Als de consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, meldt hij dit binnen de bedenktijd per e-mail of telefonisch aan De Drie Graefjes.

2. De consument ontvangt een tegoedbon per e-mail. Deze tegoedbon kan alleen in de winkel worden verzilverd.

3. Het risico en de bewijslast voor de juiste en tijdige uitoefening van het herroepingsrecht ligt bij de consument.

4. Als de consument ervoor kiest om een duurder product aan te schaffen in plaats van de overeengekomen bestelling, dient de consument het verschil in een vestiging van De Drie Graefjes te betalen.

 

Artikel 7: verplichting van De Drie Graefjes bij herroeping

1. Als De Drie Graefjes de melding van herroeping door de consument op elektronische wijze mogelijk maakt, stuurt hij na ontvangst van deze melding onverwijld een ontvangstbevestiging per e-mail.

 

Artikel 8: prijs

1. De aangegeven prijs van de overeenkomen bestellingen kan in geen geval worden verhoogd of verlaagd.

2. De in het aanbod aangegeven prijzen van producten zijn inclusief btw.

 

Artikel 9: nakoming overeenkomst

1. De Drie Graefjes staat ervoor in dat de producten voldoen aan de overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en de op de datum van totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen.

2. Een door De Drie Graefjes verstrekte garantie beperkt nimmer de wettelijke rechten en vorderingen die de consument op grond van de overeenkomst tegenover de ondernemer kan doen gelden indien De Drie Graefjes is tekortgeschoten in de nakoming van zijn deel van de overeenkomst.

3. Onder extra garantie wordt verstaan: iedere verbintenis van de ondernemer waarin deze aan de consument bepaalde rechten of vorderingen toekent die verder gaan dan waartoe deze wettelijk verplicht is in geval hij is tekortgeschoten in de nakoming van zijn deel van de overeenkomst.

 

Artikel 10: levering en uitvoering

1. De Drie Graefjes zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij het in ontvangst nemen en bij de uitvoering van bestellingen van producten.

2. Als plaats van de levering geldt de vestiging van De Drie Graefjes dat de consument aan De Drie Graefjes kenbaar heeft gemaakt tijdens het sluiten van de overeenkomst op https://www.dedriegraefjes.nl.

3. Het risico van beschadiging en/of vermissing van producten berust bij de ondernemer tot het moment van afhalen door de consument of door een vooraf aangewezen en aan De Drie Graefjes bekend gemaakte vertegenwoordiger.

 

Artikel 11: betaling

1. Een overeengekomen bestelling via de webshop op https://www.dedriegraefjes.nl wordt direct betaald via iDeal of Creditcard.

2. In specifieke gevallen mag de consument gevraagd worden tot vooruitbetaling van ten hoogste 50%. Wanneer vooruitbetaling is bedongen, kan de consument geen enkel recht doen gelden aangaande de uitvoering van de desbetreffende bestelling, alvorens de bedongen vooruitbetaling heeft plaatsgevonden.

 

Artikel 12: klachtenregeling

1. Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten binnen bekwame tijd nadat de consument de gebreken heeft geconstateerd, volledig en duidelijk omschreven worden ingediend bij De Drie Graefjes.

2. Bij De Drie Graefjes ingediende klachten worden binnen een termijn van 14 dagen gerekend vanaf de datum van ontvangst beantwoord. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt door de ondernemer binnen de termijn van 14 dagen geantwoord met een bericht van ontvangst en een wanneer de consument een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.

3. De consument dient De Drie Graefjes in ieder geval vier weken de tijd te geven om de klacht in onderling overleg op te lossen. Na deze termijn ontstaat een geschil dat vatbaar is voor de geschillenregeling.

 

Artikel 13: geschillen

1. Op overeenkomst tussen de ondernemer en de consument waarop deze algemene voorwaarden betrekking hebben, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

Neem contact op